โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 0 0 0 0
2017 ผลของถ่านชีวภาพต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของยางพารา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2016 การใช้ประโยชน์จากของเหลือในอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันเป็นอาหารแพะ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2016 ผลของถ่านชีวภาพต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของยางพารา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 การใช้ประโยชน์จากของเหลือในอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันเป็นอาหารแพะ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0