ผลของถ่านชีวภาพต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของยางพารา