แนวทางการส่งเสริมการรับรองฮาลาลของร้านอาหารมุสลิมขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวฮาลาลในกลุ่มจังหวัดสามเหลี่ยมอันดามัน (กระบี่ พังงา ภูเก็ต)