Person Image

  Education

  • ปร.ด. (ชีวสถิติ), Virginia Commonwealth University, United States of America

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2006 การประมาณค่าสัดส่วนการเจ็บป่วยตามลักษณะโครงสร้างอายุและเพศของประชากรไทยในพื้นที่ย่อย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 1 4 0 0
  2017 แบบจำลองการแพร่เชื้อสำหรับวัณโรคดื้อยา หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 0 0 0
  2012 การจัดลำดับความสำคัญของโรคหรือปัญหาสุขภาพที่ควรคัดกรองในประชากรไทย ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงสาธารณสุข 0 0 0 0
  2008 โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์อากาศและโอกาสความสำเร็จในการปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลางและภาคตะวันออก หัวหน้าโครงการ สำนักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 0 2 0 0
  2007 โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์อากาศและโอกาสความสำเร็จใจการปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หัวหน้าโครงการ สำนักฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 0 2 0 0