การเปรียบเทียบประสิทธิภาพวิธีการประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายด้วยวิธีพาราเมตริก และนอนพาราเมตริก เมื่อข้อมูลของตัวแปรอิสระมีค่าผิดปกติ