Person Image

  Education

  • Ph.D.(Animal Science), University of Philippines, ฟิลิปปินส์
  • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 3 9 0 0
  2014 การผลิตเนื้อโคคุณภาพสูงจากโคนมเพศผู้ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 2 4 0 0
  2013 แนวทางการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่าลูกโคนมเพศผู้สู่การผลิตเนื้อโคขุนคุณภาพ ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 5 0 0
  2006 การพัฒนาการเลี้ยงไก่ในระบบฟาร์มปิดของเกษตรกรระดับเล็กเพื่อป้องกันโรคไข้หวัดนกในเขตจังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 0 0 0 0