สัดส่วนระหว่างแคลเซียมและแมกนีเซียมที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตของมันสำปะหลังที่ปลูกในดินทรายร่วนที่เป็นกรดจัด