การสื่อสารการตลาดและการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการของคนระหว่างวัยในชุมชนเกษตรกรรม ณ ห้วงเวลาของสถานการณ์ที่ผันผวน