การพัฒนาไฮโดรเจลเซลลูโลสระดับครัวเรือนจากใบสับปะรดเพื่อการกำจัดสารฆ่าแมลงตกค้างในผักและผลไม้