การสังเคราะห์และฤทธิ์ยับยั้งแอซิทิลโคลีนเอสเทอเรสของสารอนุพันธ์ 7-ซับสทิทิวเทต คูมาริน เพื่อ ใช้รักษาโรคอัลไซเมอร์