การพัฒนาเซนเซอร์แบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งโดยใช้วัสดุนาโนควอนตัมเพื่อการตรวจวัดการ สังเคราะห์แสงของพืชแบบเรียลไทม์