เทคโนโลยีและวัสดุควอนตัมเพื่อการเกษตรแม่นยำ : มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงและการคำนวณทางทฤษฎี

Sub Project

Publish Year International Journal 1
2022 exภูสิต นวลพิจิตร, inดร.บำเหน็จ สุดชมโฉม, รองศาสตราจารย์, "Pure spin-valley currents induced by spin-valley-momentum locked states and perfect optical-switch in WSe2-encapsulated bilayer graphene", Micro and Nanostructures, ปีที่ 171, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2022, หน้า 207430