ค้นหาสารต้นแบบต้านเชื้อเอดส์ในแมวจากฐานข้อมูลสารออกฤทธิ์ที่ได้จากเห็ดในประเทศไทย Search for FIV inhibitors from Thai Mushroom database