การศึกษาฤทธิ์ทางโภชนเภสัชเพื่อป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของกะเพราแดงเชื้อพันธุกรรมไทย