การศึกษาฤทธิ์ทางโภชนเภสัชเพื่อป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของกะเพราแดงเชื้อพันธุกรรมไทย

Publish Year International Journal 1
2023 inดร.ศิริพร ศรีภิญโญวณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวิบูลวรรณ สร้อยเพชร, exปริยา มณีประเสริฐ, inดร.นพมาศ โลกคำลือ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม, รองศาสตราจารย์, inดร.จรีรัตน์ มงคลศิริวัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Bioactive Constituent and Eugenol Synthase 1 Gene of Thai Red Holy Basil (Ocimum tenuiflorum L.)", Applied Science and Engineering Progress, ปีที่ 16, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2023, หน้า 6797
Publish Year National Conference 2
2022 exMr. Ratchakarn Jandorn, exMr. Nutjirapat Jirapimuggul, exMiss Kusalin Somritchinda, inดร.ศิริพร ศรีภิญโญวณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Screening of Thai red holy basil cultivars for a nutraceutical by bioactive and Eugenol synthase gene expression analysis", 12th SCIUS Forum, 26 - 29 สิงหาคม 2022, พัทลุง ประเทศไทย
2022 exMr.Pachara Chongbunyatcharoen, exMiss Pimnipa Rattanasing, exMiss Wissuta Thawichsung, inดร.ศิริพร ศรีภิญโญวณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Nutraceutical properties of Thai red holy basil", 12th SCIUS Forum, 26 - 29 สิงหาคม 2022, พัทลุง ประเทศไทย