การเตรียมและตรวจสอบคุณลักษณะของเมมเบรนเฮกซะโกนอลโบรอนไนไตรด์ สำหรับการแยกเกลือออกจากน้ำ และการทำน้ำให้บริสุทธิ์

Publish Year International Journal 3
2022 inดร.วิศิษฎ์ หิรัณย์ภิญโญภาศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPawin Iamprasertkun, exLewis W. LeFevre, inดร.กษิดิศ พนมสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวีกิตติ์ ศิริศักดิ์สุนทร, รองศาสตราจารย์, exRobert A.W. Dryfe, inดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, รองศาสตราจารย์, "Insights into Binding Mechanisms of Size-Selected Graphene Binders for Flexible and Conductive Porous Carbon Electrodes", Electrochimica Acta, ปีที่ 403, ฉบับที่ -, มกราคม 2022, หน้า 139696
2022 exNualchimplee, C., exJitapunkul, K., exDeerattrakul, V., inดร.ธรรมนูญ ทวีชัย, อาจารย์, inนายวีกิตติ์ ศิริศักดิ์สุนทร, รองศาสตราจารย์, inดร.วิศิษฎ์ หิรัณย์ภิญโญภาศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exIamprasertkun, P., "Auto-oxidation of exfoliated MoS2in N -methyl-2-pyrrolidone: From 2D nanosheets to 3D nanorods", New Journal of Chemistry, ปีที่ 46, ฉบับที่ 2, มกราคม 2022, หน้า 747-755
2021 exNawapong Unsuree, inดร.สรศักดิ์ พันธุ์ผัก, อาจารย์, inดร.พงศ์เทพ ประจงทัศน์, รองศาสตราจารย์, exAritsa Bunpheng, exKulpavee Jitapunkul, exPornpis Kongputhon, inดร.พรรณนรี ศรีน้อย, อาจารย์, exPawin Iamprasertkun, inดร.วิศิษฎ์ หิรัณย์ภิญโญภาศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A Review: Ion Transport of Two-Dimensional Materials in Novel Technologies from Macro to Nanoscopic Perspectives", Energies, ปีที่ 14, ฉบับที่ 18, กันยายน 2021, หน้า 5819