รูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสมในอนาคตสำหรับโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน