การพัฒนาโปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกต์ใช้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคม เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการไม่สูบบุหรี่ของนิสิตนักศึกษาครูในมหาวิทยาลัยของรัฐ