Person Image

  Education

  • วท.ม.(นันทนาการ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2552
  • ปร.ด.(การจัดการกีฬาและนันทนาการ), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ไทย, 2559
  • ศศ.บ.(จิตวิทยาและการแนะแนว), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ไทย, 2549

  Expertise Cloud

  1 st undergraduate studentsactivityAdversity QuotientAthletescamping and outdoor recreation CourseCompetitionCOVID-19 pandemicelderlygfour activity developmentsgoalball athlete for the blind studentsgoalball athletes' agilityHigh School for the Deafindustrial spaceKasetsart OpenKasetsartOpenKeyword: synthesis – type thinkingKrabi-krabongLeisure ActivitiesLeisure Patternonline health education programopinionParticipantsprevent tobacco usequality of lifequasi-experimental research methodsmart ladder drill prototypesmokingStress Managementteacherteachers’ studentsThai FencingThai SwordThe Skills Developmentการจัดการความเครียดการใช้เวลาว่างการประเมินความต้องการการเผชิญความเครียดการเลิกบุหรี่การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมแรงจูงใจในการเลิกบุหรี่วัยรุ่นในสถานศึกษากิจกรรมการใช้เวลาว่างกิจกรรมการใช้เวลาว่าง ค่านิยมหลักของคนไทย12 ประการกิจกรรมทางกาย,กิจกรรมนันทนาการกีฬาดาบไทยกีฬามหาวิทยาลัยความคล่องแคล่วว่องไวความบกพร่องทางการได้ยินความพิการความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรคเครื่องทดสอบเวลาปฏิกิริยาการตอจังหวัดชายแดนภาคใต้ทักษ๋ะการคิดทักษะการคิดเชิงสังเคราะห์เทคโนโลยีสารสนเทศทางนันทนาการโทรศัพท์เคลื่อนที่นโบาย ลดเวลาการเรียน เพิ่มเวลารู้นักกีฬานักกีฬาโกลบอลนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินนันทนาการบำบัดนิสิตระดับปริญญาตรีบันไดลิง่บันไดลิงโปรแกรมนันทนาการโปรแกรมนันทนาการ ความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรค ความบกพร่องทางการได้ยินโปรแกรมส่งเสริมแรงจูงใจผู้พิการทางการมองเห็นผู้สูงอายุพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของนิสิตพฤติกรรมการบริโภคอาหาร/ภาวะน้ำหนักเกิน/STEM Education/นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาอนต้น Dietary Behavior/Overweight/STEM Education/Junior High School Studentsพฤติกรรมการออกกำลังกายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ระเบียบวิธีวิจัยทางนันทนาการรูปแบบการดำเนินชีวิตโรงเรียนโสตศึกษาวัยรุ่นศตวรรษที่ 21สมรรถภาพทางกายสุขภาพเพื่อชีวิตสุขภาวะหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชานันทนาการ

  Interest

  นันทนาการบำบัด, เทคโนโลยีสารสนเทศทางนันทนาการ, ระเบียบวิธีวิจัยทางนันทนาการ, ผู้สูงอายุ, ความพิการ

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
   • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
    • ห้อง - ชั้น - อาคารคณะครุศาสตร์
    • ห้อง - ชั้น - อาคารเรียนรวม
    • ห้อง 501 ชั้น 5 อาคาร3

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 0 โครงการ
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 16 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 10 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 6 เรื่อง)
   • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 1 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)