การพัฒนาวัคซีนและศึกษาการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันต่อไวรัสทิลาเปียเลค

Publish Year International Journal 5
2022 exจิดาภา แย้มเกษม, exTharinthon Prasartset, exPuntanat Tattiyapong, exKwanrawee Sirikanchana, exSkorn Mongkolsuk, exEsteban Soto, inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, "Persistence of Tilapia tilapinevirus in fish rearing and environmental water and its ability to infect cell line", Journal of Fish Diseases, ปีที่ 45, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2022, หน้า 679-685
2021 exMagdalena Widziolek, exKlaudia Janik, exNiedharsan Pooranachandrana, exMikolaj Adamek, exAnna Pecio, inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, exJean-Pierre Levraud, exPierre Boudinot, exMagdalena Chadzinska, exKrzysztof Rakus, "Type I interferon-dependent response of zebrafish larvae during tilapia lake virus (TiLV) infection", Developmental and Comparative Immunology, ปีที่ 116, ฉบับที่ 103936, มีนาคม 2021, หน้า 1-9
2021 exJidapa Yamkasem, exSri Rajiv Kumar Roy, exMatepiya Khemthong, exIan A. Gardner, inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, "Diagnostic sensitivity of pooled samples for the detection of tilapia lake virus and application to the estimation of within-farm prevalence", Transboundary and Emerging Diseases, ปีที่ 68, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน 2021, หน้า 3519-3528
2021 exSri Rajiv Kumar Roy, exJidapa Yamkasem, exPuntanat Tattiyapong, inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, "Weight-dependent susceptibility of tilapia to tilapia lake virus infection", PeerJ, ปีที่ 9, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2021, หน้า e11738-1-14
2020 exFelipe Pierezan, exSusan Yun, exChutchai Piewbang, inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, exEsteban Soto, "Pathogenesis and immune response of Nile tilapia (Oreochromis niloticus) exposed to Tilapia lake virus by intragastric route", Fish and Shellfish Immunology, ปีที่ 107, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2020, หน้า 289-300