การพัฒนากระบวนการประมวลผลจากข้อมูลดาวเทียม Sentinel-1 ในการติดตามพื้นที่เพาะปลูกมันสำปะหลัง

Publish Year National Journal 1
2020 exชิตยาภรณ์ สีทาสี, inดร.อนุเผ่า อบแพทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ศักยภาพของดาวเทียม Sentinel-1 สำหรับการติดตามการเจริญเติบโต ของพืชเศรษฐกิจในประเทศไทย", วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย, ปีที่ 21, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2020, หน้า 33-57
Publish Year National Conference 2
2018 inดร.อนุเผ่า อบแพทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Investigation of Backscattering Mechanism Extraction from Sentinel-1 Dual Polarization SAR data", The 33rd International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications, 4 - 7 กรกฎาคม 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 inดร.อนุเผ่า อบแพทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนากระบวนการประมวลผลข้อมูล SAR จากดาวเทียม Sentinel-1 เพื่อติดตามพื้นที่เพาะปลูกมันสำปะหลัง", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 23, 18 - 20 กรกฎาคม 2018, นครนายก ประเทศไทย