Journal

Article
ศักยภาพของดาวเทียม Sentinel-1 สำหรับการติดตามการเจริญเติบโต ของพืชเศรษฐกิจในประเทศไทย
Journal
วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย (ISSN: 15134261)
Volume
21
Issue
3
Year
กันยายน - ธันวาคม 2020
Page
33-57
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-