การประยุกต์ใช้ราเอคโตไมคอร์ไรซาเพื่อเพิ่มความทนเค็มให้กับกล้าไม้ป่า