การประยุกต์ใช้ราเอคโตไมคอร์ไรซาเพื่อเพิ่มความทนเค็มให้กับกล้าไม้ป่า

Publish Year National Journal 1
2021 exปาริชาด แสงงาม, exฉันท์ทิพา ศรีดาวงษ์, exซูลฟา หยีราเหม, exอรญา บุราไกร, exเจษฎา วงค์พรหม, inดร.นิสา เหล็กสูงเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธารรัตน์ แก้วกระจ่าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเพิ่มความทนแล้งของกล้าไม้พะยอมและรังที่มีเห็ดเผาะหนัง อยู่ร่วมที่รากแบบเอคโตไมคอร์ไรซา", วารสารวนศาสตร์ไทย, ปีที่ 40, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2021, หน้า 69-82
Publish Year National Conference 2
2019 exอรญา บุราไกร, inดร.ธารรัตน์ แก้วกระจ่าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความหลากชนิดและความสามารถทนเค็มของเห็ดเอคโตไมคอร์ไรซาที่มีความสัมพันธ์กับยูคาลิปตัส", การประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2562, 19 - 21 สิงหาคม 2019, เมือง ลำปาง ประเทศไทย
2019 exรัตน์ติมา แหวนหรุ่น, inดร.นิสา เหล็กสูงเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธารรัตน์ แก้วกระจ่าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบความทนเค็มของเห็ดก้อนกรวด (Pisolithus albus) ที่มีความสัมพันธ์แบบเอคโตไมคอร์ไรซากับยูคาลิปตัส", การประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ.2562, 19 - 21 สิงหาคม 2019, เมือง ลำปาง ประเทศไทย