Conference

Article
การเปรียบเทียบความทนเค็มของเห็ดก้อนกรวด (Pisolithus albus) ที่มีความสัมพันธ์แบบเอคโตไมคอร์ไรซากับยูคาลิปตัส
Conference
การประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ.2562
Class
ชาติ
Date
19 - 21 สิงหาคม 2019
Location
เมือง ลำปาง ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การประยุกต์ใช้ราเอคโตไมคอร์ไรซาเพื่อเพิ่มความทนเค็มให้กับกล้าไม้ป่า

Outcome

  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :คลิปวีดีโอ อธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์แบบเอคโตไมคอร์ไรซา,10 ก.พ. 2021 - 24 มิ.ย. 2021
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :หน่วยจัดการต้นน้ำแม่แต๊ะ หน่วยจัดการต้นน้ำลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การเพะากล้าไม้ที่มีเชื้อไมคอร์ไรซาร่วมด้วย,9 มิ.ย. 2020 - 24 ก.ค. 2020