การศึกษาพฤติกรรมการย่อยสลายทางชีวภาพของคอมโพสิตยางพาราและนาโนเซลลูโลสที่สกัดจากซังข้าวโพด

Publish Year International Journal 2
2018 exWapoon Tappanawatch, inดร.ปวีนา ประไพนัยนา, รองศาสตราจารย์, ex Pongdhorn Sae-oui, exSurapich Loykulnant, inดร.ภีรพรรณ ดิษฐเนตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of gamma radiation on properties of cellulose nanocrystal/ natural rubber nanocomposites", Key Engineering Materials, ปีที่ 772, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2018, หน้า 13-17
2018 exWichudaporn Seangyen, exผศ.ดร.ปวีนา ประไพนัยนา, exSurapich Loykulnant, exPongdhorn Sae-oui, inดร.ภีรพรรณ ดิษฐเนตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Natural rubber reinforced with silica nanoparticles extracted from jasmine and riceberry rice husk ashes", Materials Science Forum, ปีที่ 936, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2018, หน้า 31-36
Publish Year International Conference 1
2017 exWapoon Tappanawatch, inดร.ปวีนา ประไพนัยนา, รองศาสตราจารย์, exPongdthorn Sae-oui, exSurapich Loykulnant, inดร.ภีรพรรณ ดิษฐเนตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Mechanical Behavior of Cellulose Nanocrystal from Corncob Reinforced in Natural Rubber", The First Materials Research Society of Thailand International Conference (1st MRS Thailand International Conference), 31 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2017, เชียงใหม่ ประเทศไทย