ประสิทธิภาพของ Vegetative insecticidal protein 3 (Vip3) จาก Bacillus thuringiensis สายพันธุ์ไทยในการควบคุมหนอนกระทู้ผัก (Spodoptera litura F.) และหนอนกระทู้หอม ( Spodoptera exigua Hubner)