การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมเชื้อสเตรปโตคอคคัสอกาแลคติเอ้สายพันธุ์ก่อโรคในปลานิลและปลานิลแดงที่พบในประเทศไทย