การพัฒนาสารชีวภาพและสารชีวภัณฑ์จากราทะเลเพื่อควบคุมโรคพืชที่สำคัญของพืชเศรษฐกิจ

Publish Year International Journal 1
2015 inดร.ธิดา เดชฮวบ, รองศาสตราจารย์, exKumla, Decha, exKijjoa, Anake, "Mycocidal activity of crude extracts of marine-derived beneficial fungi against plant pathogenic fungi", Journal of Biopesticides, ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2015, หน้า 107-115