การดัดแปลงขั้นตอนวิธีฮิวริสติกส์ สำหรับการจัดเส้นทางเดินรถขนส่งหลายประเภทภายใต้กรอบเวลา ในการส่งสินค้าแบบมีหลากหลายชนิด: กรณีศึกษาผู้ให้บริการโลจิสติกส์