คุณลักษณะของ Complementary DNAs (cDNAs) และการตอบสนองต่อการเกิดความเครียดของยีน Heat Shock Protein 40, 90 และ Glucose Regulated Protein 78 ในกุ้งก้ามกราม

Publish Year International Journal 2
2021 exTanya Ju-Ngam, inดร.ณิชนันทน์ แมคมิลแลน, อาจารย์, exMamoru Yoshimizu, exHisae Kasai, inดร.ราตรี วงศ์ปัญญา, รองศาสตราจารย์, inดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, รองศาสตราจารย์, "Functional and Stress Response Analysis of Heat Shock Proteins 40 and 90 of Giant River Prawn (Macrobrachium rosenbergii) under Temperature and Pathogenic Bacterial Exposure Stimuli", Biomolecules, ปีที่ 11, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2021, หน้า 1034-1-28
2021 inดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, รองศาสตราจารย์, exTanya Ju-Ngam, inดร.ราตรี วงศ์ปัญญา, รองศาสตราจารย์, "Characterization, Stress Response and Functional Analyses of Giant River Prawn (Macrobrachium rosenbergii) Glucose-Regulated Protein 78 (Mr-grp78) under Temperature Stress and during Aeromonas hydrophila Infection", Animals, ปีที่ 11, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2021, หน้า 3004-1-19
Publish Year National Conference 1
2016 exธัญญะ จูงาม, inดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, รองศาสตราจารย์, "คุณลักษณะของดีเอ็นเอคู่สมและการตอบสนองของยีน Glucose Regulated Protein 78 (grp78) ในกุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii) ที่ถูกกระตุ้ นด้วยเชื้อแบคทีเรียและอุณหภูมิ", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54, 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2016, อื่นๆ ประเทศไทย