การศึกษาโครงร่าง scaffold อัลบูมิน/แป้ง เพื่อการเข้ากันได้กับเซลล์ตับ

Publish Year International Journal 1
2021 exThridsawan Prasopdee, inดร.ชมดาว สินธุวณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รังสิมา ชลคุป, exพิมพ์พร อุทยารัตน์, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, รองศาสตราจารย์, "The albumin/starch scaffold and its biocompatibility with living cells", Materials Today Communications, ปีที่ 27, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2021, หน้า 102164-1-8
Publish Year International Conference 1
2018 exThridsawan Prasopdee, inดร.ชมดาว สินธุวณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รังสิมา ชลคุป, exKuakoon Piyachomkwan, exSunee Chotineeranat, exPimporn Uttayarat , exSirithorn Lertphanich, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, รองศาสตราจารย์, "Fabrication and characterization of albumin/starch scaffold", International Conference on Agriculture and Natural Resources (ANRES 2018), 26 - 28 เมษายน 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year International Trademark 1
2019 inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, รองศาสตราจารย์, exนางสาวธฤษวรรณ ประสพดี, exนางสาวพิชญา ปกรณ์ผดุงสิทธิ์, inดร.รังสิมา ชลคุป, exนางสาวสุนีย์ โชตินีรนาท, exนางสาวเกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ, exนางสาวศิริธร เลิศพานิช, exนางสาวพิมพ์พร อุทยารัตน์, "กรรมวิธีการผลิตโครงร่างเลี้ยงเซลล์ (Scaffold) ระหว่างอัลบูมินและแป้ง", Kasetsart University, 2019