การศึกษาการเกิดปฏิกิริยาแอลคีนอิพ็อกซิเดชันโดยใช้วัสดุขั้นสูง

Publish Year International Journal 4
2017 exยุวันดา อินจงกล, inนายธนา ไม้หอม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSaowapak Choomwattana, inดร.บุญเดช เบิกฟ้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศ.ดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, "A mechanistic study of ethanol transformation into ethene and acetaldehyde on an oxygenated Auexchanged ZSM-5 zeolite", RSC Advances, ปีที่ 7, ฉบับที่ 60, มิถุนายน - กรกฎาคม 2017, หน้า 38052-38058
2017 exยุวันดา อินจงกล, inนายธนา ไม้หอม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปิติ ตรีสุกล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จักรพันธ์ ศิริเจริญศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.บุญเดช เบิกฟ้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศ.ดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, "Theoretical study on the reaction mechanism of hydrogenation of furfural to furfuryl alcohol on Lewis acidic BEA zeolites: effects of defect structure and tetravalent metals substitution", PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS, ปีที่ 19, ฉบับที่ 35, กันยายน 2017, หน้า 24042-24048
2017 exSombat Ketrat, inนายธนา ไม้หอม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ex Sippakorn Wannakao, exMichael Probst, inดร.สมเกียรติ นกบิน, อาจารย์, exศ.ดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, "Coordinatively Unsaturated Metal-Organic Frameworks M3(btc)2 (M = Cr, Fe, Co, Ni, Cu, and Zn) Catalyzing the Oxidation of CO by N2O: Insight from DFT Calculations", Inorganic Chemistry, ปีที่ 56, ฉบับที่ 22, มกราคม 2017, หน้า 14005-14012
2016 exPatipan Charoenwiangnuea, inนายธนา ไม้หอม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิพัฒน์ คงประชา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จักรพันธ์ ศิริเจริญศรี, รองศาสตราจารย์, exProf.Jumras Limtrakul, "Adsorption and decarbonylation of furfural over H-ZSM-5 zeolite: a DFT study", RSC Advances, ปีที่ 6, ฉบับที่ 107, กันยายน - พฤศจิกายน 2016, หน้า 105888-105894