การศึกษาเมมเบรนของอนุภาคยางด้วยวิธีการเลียนแบบธรรมชาติโดยใช้ Langmuir films