การไฮโดรดีออกซีจีเนชันน้ำมันชีวมวลด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา NiMo/Al2O3 เพื่อผลิตน้ำมันดีเซล: ศึกษาผลของสารเติม

Publish Year International Journal 1
2016 inดร.อภิญญา ดวงจันทร์, รองศาสตราจารย์, exMs Hesti Wijayanti, "Effect of Nickel Promoter on Solvent-Free Sulphated Zirconia Catalyst for the Esterification of Acetic Acid with N-Butanol", The Canadian Journal of Chemical Engineering, ปีที่ 94, ฉบับที่ 94, มกราคม 2016, หน้า 81-88
Publish Year International Conference 1
2015 ex Ms. Hesti Wijayanti, inดร.อภิญญา ดวงจันทร์, รองศาสตราจารย์, "Catalytic Pyrolysis of Rice Husk: Screening of Metal Oxide Promoter on Alumina Catalyst", The 5th TIChE International conference 2015 , 8 - 10 พฤศจิกายน 2015, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2016 exวรดาณ์ มูลศรีแก้ว, inดร.อภิญญา ดวงจันทร์, รองศาสตราจารย์, "การดีออกซีจีเนชัน น้ำมันชีวมวล ด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา NiMo/Al2O3 เพื่อผลิตน้ำมันดีเซล: ศึกษาผลของสารเติม", การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่ประเทศไทย ครั้งที่ 12, 9 มิถุนายน 2016, พิษณุโลก ประเทศไทย