Conference

Article
การดีออกซีจีเนชัน น้ำมันชีวมวล ด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา NiMo/Al2O3 เพื่อผลิตน้ำมันดีเซล: ศึกษาผลของสารเติม
Conference
การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่ประเทศไทย ครั้งที่ 12 (ISBN: 9786167902777)
Class
ชาติ
Date
9 มิถุนายน 2016
Location
พิษณุโลก ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-