อนุกรมวิธานและความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงน้ำอันดับไทรคอบเทอร่าบริเวณแม่น้ำภาชีและลำน้ำสาขา: การประยุกต์ใช้สำหรับการบ่งชี้คุณภาพน้ำทางชีวภาพ

Publish Year International Journal 2
2016 inดร.แตงอ่อน พรหมมิ, รองศาสตราจารย์, exผศ.ดร.พงศํศักดิ์ เหล่าดี, "Description of the larva of Cheumatopsyche lucida (Ulmer 1907) (Trichoptera: Hydropsychidae)", Zoosymposia, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, สิงหาคม 2016, หน้า 272-277
2015 inดร.แตงอ่อน พรหมมิ, รองศาสตราจารย์, "Trichoptera fauna as stream monitoring of the Mae Klong watershed, Western Thailand", Advances in Environmental Biology, ปีที่ 9, ฉบับที่ 26, พฤศจิกายน 2015, หน้า 1-6
Publish Year National Journal 1
2018 inดร.แตงอ่อน พรหมมิ, รองศาสตราจารย์, "Ecological and Economic Importance of Trichoptera (Aquatic Insect)", Journal of Food Health and Bioenvironmental Science, 11 (1): Jan-Apr 2018, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 125-148
Publish Year International Conference 3
2019 inดร.แตงอ่อน พรหมมิ, รองศาสตราจารย์, "Studies on caddisflies larvae (Insecta, Trichoptera) in Thailand", International Conference on Biodiversity (IBD 2019), 23 - 25 พฤษภาคม 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 exนางสาวอมรรัตน์ นิลอ่อน, inดร.แตงอ่อน พรหมมิ, รองศาสตราจารย์, "The effectiveness of basic bait traps for collecting adult flies", International Conference on Biodiversity (IBD 2019), 22 - 24 พฤษภาคม 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 inดร.แตงอ่อน พรหมมิ, รองศาสตราจารย์, "Trichoptera fauna as stream monitoring of the Mae Klong Watershed, Western Thailand", International Conference on Environmental, Engineering and Biological Science (ICEEBS2015) , 9 - 12 พฤศจิกายน 2015, Ho Chi Minh สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
Publish Year National Conference 4
2017 exภาษวัธน์ ครุฑธา, inดร.แตงอ่อน พรหมมิ, รองศาสตราจารย์, "วงชีวิตของแมลงหนอนปลอกน้ำ ชนิด Potamyia flavata Banks, 1934 (Hydropsychidae: Trichoptera) กับปัจจัยคุณภำพน้ำ", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๗ "ประเทศไทย ๔.๐ นวัตกรรมสร้างสรรค์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน", 21 - 22 กรกฎาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exนางสาวขวัญชนก เนื้อน่วม, inดร.แตงอ่อน พรหมมิ, รองศาสตราจารย์, "ความหลากชนิดและปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อความชุกชุมของแมลงน้ำอันดับไทรคอบเทอร่าระยะตัวเต็มวัย", The 38th National Graduate Research Conference, 18 - 19 กุมภาพันธ์ 2016, พิษณุโลก ประเทศไทย
2016 exนางสาวฉัตรแก้ว สากร, inดร.แตงอ่อน พรหมมิ, รองศาสตราจารย์, "วงชีวิตของแมลงน้ำชนิด Pseudoleotonema quinquefasciatum Martynov 1935 (Hydropsychidae: Trichoptera) ที่สัมพันธ์กับปัจจัยคุณภาพน้ำ", The 38th National Graduate Research Conference, 18 - 19 กุมภาพันธ์ 2016, พิษณุโลก ประเทศไทย
2016 exนางสาวประภาพร กลิ่นศรีสุข, inดร.แตงอ่อน พรหมมิ, รองศาสตราจารย์, "การสำรวจความหลากหลายของกลุ่มสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดใหญ่หน้าดินในอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์", The 38th National Graduate Research Conference, 18 - 19 กุมภาพันธ์ 2016, พิษณุโลก ประเทศไทย