Conference

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๗ "ประเทศไทย ๔.๐ นวัตกรรมสร้างสรรค์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" (ISBN: 0000000000000)
ชาติ
21 - 22 กรกฎาคม 2017
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-