การผลิตวัสดุดูดซับชนิดต้นทุนต่ำจากเยื่อเมล็ดมะขามสำหรับบำบัดน้ำสีในโรงย้อมสิ่งทอ

Publish Year International Journal 2
2016 inดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์, รองศาสตราจารย์, inดร.พรทิพย์ ธูปถมพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายพจนลักษณ์ ชัยพงศ์พุทธิ, inนางผุสดี แซ่ลิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Chromium (VI) adsorption study using bio-adsorbent material derived from tamarind-seed testa", Key Engineering Materials, ปีที่ 723, ฉบับที่ -, พฤษภาคม - ธันวาคม 2016, หน้า 534-539
2014 exพจนลักษณ์ ชัยพงศ์พุทธิ, inดร.พรทิพย์ ธูปถมพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์, รองศาสตราจารย์, exพชรมน มูลสุวรรณ, "Development of Adsorbent Material from Tamarind-Seed Testa for Reactive Dye Adsorption", Applied Mechanics and Materials, ปีที่ 535, ฉบับที่ "-", มกราคม 2014, หน้า 650-653
Publish Year International Conference 1
2014 exนายพจนลักษณ์ ชัยพงศ์พุทธิ, inดร.พรทิพย์ ธูปถมพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์, รองศาสตราจารย์, exน.ส. พชรมน มูลสุวรรณ, "Development of Adsorbent Material from Tamarind-Seed Testa for Reactive Dye Adsorption", 2014 2nd International Conference on Energy Engineering and Environment Engineering, 10 - 11 มกราคม 2014, เขตบริหารพิเศษฮ่องกง