การศึกษาอุปสรรคในทางปฏิบัติของการออกแบบอาคารอย่างยั่งยืนในประเทศไทย

Publish Year National Journal 2
2016 exวสุรัตน์ ไชยนุวัติ , inดร.ปิยนุช เวทย์วิวรณ์, รองศาสตราจารย์, "แรงจูงใจและอุปสรรคของการก่อสร้างอาคารเขียวในประเทศไทย", วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา , ปีที่ 27, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2016, หน้า 17-26
2014 exกชกร อาจน้อย, inดร.ปิยนุช เวทย์วิวรณ์, รองศาสตราจารย์, "ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาอาคารเขียว: กรณีศึกษาอาคารเขียวในประเทศไทย", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 27, ฉบับที่ 90, ตุลาคม - ธันวาคม 2014, หน้า 33-46
Publish Year International Conference 1
2015 exธิดารักษ์ อายุรพงศ์, inดร.ปิยนุช เวทย์วิวรณ์, รองศาสตราจารย์, exฐิติพงศ์ สุขเสริม, "Sustainable Building Maintenance: a Case Study of Kasetsart University", The Seventh Regional Symposium on Infrastructure Development (RSID 7), 5 - 7 พฤศจิกายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 2
2016 exฐิติพงศ์ สุขเสริม, inดร.ปิยนุช เวทย์วิวรณ์, รองศาสตราจารย์, "อุปสรรคในการดูแลรักษาอาคารในมุมมองของผู้ดูแลอาคาร:กรณีศึกษาอาคารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 54, 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exกรองกาญจน์ พรมวิเศษ, inดร.ปิยนุช เวทย์วิวรณ์, รองศาสตราจารย์, "อุปสรรคในการนาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในประเทศไทย: กรณีศึกษาการใช้แบบจาลองข้อมูลสารสนเทศอาคารในอุตสาหกรรมก่อสร้าง", การประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 53 , 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย