การจัดการปุ๋ยร่วมกับสารปรับปรุงดินเพื่อเพิ่มผลผลิตของมันสำปะหลังในเขตพื้นที่ฝนทิ้งช่วงภาคตะวันตกของประเทศไทย

Publish Year National Conference 2
2015 exณัฐกานต์ พวงซ้อน, inดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จุฑามาศ ร่มแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exชาลินี คงสุด, exธีรยุทธ คล้ำชื่น, exปิยพงศ์ เขตปิยรัตน์, exธนศมณท์ กุลการัณย์เลิศ, exอุไรวรรณ ไอยสุวรรณ์, exศิริสุดา บุตรเพชร, "การจัดการปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับสารปรับปรุงดินเพื่อยกระดับผลผลิตมันสำปะหลังพันธุ์ห้วยบง 60(ปีที่ 2)", การประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติครั้งที่ 4 “ธรรมชาติของดินและความจริงของปุ๋ยเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน”, 2 - 3 กรกฎาคม 2015, สงขลา ประเทศไทย
2015 exนายพงษ์เพชร พงษ์ศิวาภัย, inดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จุฑามาศ ร่มแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธวัชชัย อินทร์บุญช่วย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวชาลินี คงสุด, exนายธีรยุทธ คล้ำชื่น, exนายปิยพงศ์ เขตปิยรัตน์, exนางสาวธนศมณท์ กุลการัณย์เลิศ, exนางสาวอุไรวรรณ ไอยสุวรรณ์, exนายรุจิกร ศรีแม้นม่วง, exนางสาวศิริสุดา บุตรเพชร, "ผลของการจัดการปุ๋ยร่วมกับวัสดุปรับปรุงดินต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของมันสำปะหลัง", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 12 สาขาพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ. ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, นครปฐม, 9 ธันวาคม 2015, นครปฐม ประเทศไทย