การประเมินเชื้อ Staphylococuss auresu และ Escheirchia coli สาเหตุของโรคเต้านมอักเสบและการควบคุมสุขลักษณะในกระบวนการรีดนม

Publish Year International Conference 4
2015 inดร.วิราวรรณ นุชนารถ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exT. Puangmalee, inดร.จีระชัย กาญจนพฤฒิพงศ์, รองศาสตราจารย์, "Application of PCR technique to detect Staphylococcus aureus that causes mastitis in dairy cows.", The 5th International Conference on Sustainable Animal Agriculture for Developing Countries (SAADC 2015). , 27 - 30 ตุลาคม 2015
2015 exJanmanee. O., inดร.วิราวรรณ นุชนารถ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จีระชัย กาญจนพฤฒิพงศ์, รองศาสตราจารย์, "Study of Differential Protein Composition of Raw Milk and Processed Milk by using SDS-PAGE.", The 5th International Conference on Sustainable Animal Agriculture for Developing Countries (SAADC 2015)., 27 - 30 ตุลาคม 2015
2015 exOrn-anong JANMANEET, inดร.วิราวรรณ นุชนารถ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จีระชัย กาญจนพฤฒิพงศ์, รองศาสตราจารย์, "Proteomic Analysis of Milk Protein Component and Concentration Based on SDS-PAGE to Detect Powdered Milk in Raw Cow Milk", The conference of ISSASS 2015 International Congress and General Meeting, 7 - 9 พฤศจิกายน 2015, Tokyo ญี่ปุ่น
2015 inดร.วิราวรรณ นุชนารถ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exThanapol Puangmalee , exJemmika NGAMWATTANAJINDAT, ex Jetsada SINNONGI, inดร.จีระชัย กาญจนพฤฒิพงศ์, รองศาสตราจารย์, "Evaluation of Staphylococcus aureus and Escherichia coli Caused Mastitis and Hygiene Control in Milking Process by Using Duplex Polymerase Chain Reaction Technique.", The conference of ISSASS 2015 International Congress and General Meeting , 7 - 9 พฤศจิกายน 2015, Tokyo ญี่ปุ่น
Publish Year National Conference 1
2015 exเจมมิกา งามวัฒนจินดา, exเจษฎา สินนอง, exมัลลิกา แซ่ก๊วย, inดร.วิราวรรณ นุชนารถ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การใช้เทคนิค PCR ในการตรวจสอบเชื้อ Staphylococcus aureus ที่ปนเปื้อนในน้ำนมดิบ", การประชุมทางวิชาการแห่งชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน: สาขาสัตวแพทยศาสตร์. นครปฐม, 8 - 9 ธันวาคม 2015, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย