อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและความชื้นในอากาศต่อการให้ผลผลิตน้ำนมในโคนมที่เลี้ยงดูในประเทศไทย