การพัฒนาวิธีถ่ายยีนในสาหร่ายเซลล์เดียวน้ำจืดบางชนิดด้วยอะโกรแบคทีเรียมเพื่อพัฒนาการผลิตไบโอดีเซล

Publish Year International Journal 2
2019 inดร.อนงค์ภัทร สุทธางคกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อัญชลี ศิริขจรกิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.ปิยะดา จันทวงศ์, รองศาสตราจารย์, exWilasinee Puangtame, exThitikorn Chomtong, exSuchada Srifa, exSukhita Sathitnaitham, exWasawat Dumrongthawatchai, exKanidtha Jariyachawalid, inดร.ศุภชัย วุฒิพงศ์ชัยกิจ, รองศาสตราจารย์, "Evaluation of strategies for improving the transgene expression in an oleaginous microalga Scenedesmus acutus", BMC Biotechnology, ปีที่ 19, ฉบับที่ 4, มกราคม 2019, หน้า 1-15
2016 inดร.อนงค์ภัทร สุทธางคกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปิยะดา จันทวงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.อัญชลี ศิริขจรกิจ, รองศาสตราจารย์, ex Yaisumlee, C., exJariyachawalid, K., exKangwansaichol, K., inดร.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภชัย วุฒิพงศ์ชัยกิจ, รองศาสตราจารย์, "An efficient method for isolating large quantity and high quality RNA from oleaginous microalgae for transcriptome sequencing", Plant OMICS, ปีที่ 9, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2016, หน้า 126-135