การค้นหาไมโครอาร์เอ็นเอและยีนเป้าหมายในกลไกควบคุมระยะการเจริญเติบโตทางลำต้นและใบที่ยาวนานของมะพร้าว (Cocos nucifera L.)

Publish Year National Journal 2
2019 exนางสาวศิริงรรณ ไทยสกุล, exนางสาวปริยา มณีประเสริฐ, inดร.จรีรัตน์ มงคลศิริวัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การค้นหายีนในกลไกการออกดอกของมะพร้าว (Cocos nucifera L.) ด้วยเทคนิค Differentially Display RT-PCR", Thai Journal of Science and Technology , ปีที่ 8, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2019, หน้า 532-543
2018 exปริยา มณีประเสริฐ, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ศลยา สุขสอาด, อาจารย์, inดร.จรีรัตน์ มงคลศิริวัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการแสดงออกของยีนในวิถีสื่อสัญญาณฮอร3โมน Brassinosteroid เพื่อควบคุมการออกดอกของมะพร้าว (Cocos nucifera L.)", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 26, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2018, หน้า 253-265