การพัฒนาวิธีการตรวจวัดไนโตรเจนและฟอสฟอรัสด้วยหลักการที่ทำให้ง่ายขึ้นสำหรับประยุกต์ใช้ในเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติภาคสนาม

Publish Year National Conference 1
2013 exนายนันทศักดิ์ ตั้งอุดมวงศา, inดร.นุษรา สินบัวทอง, inดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาวิธีการตรวจวัดฟอสฟอรัสเพื่อประยุกต์ใช้ในเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิศวกรรม นวัตกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556, 28 - 29 ตุลาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย