การประเมินความเป็นพิษในระดับเซลล์และจีโนมและศักยภาพการต้านการก่อกลายพันธุ์ของสารสกัดสมุนไพรที่มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อเอชไอวี(เอดส์)ต่อความผิดปกติของโครโมโซมในรากหอม

Publish Year International Journal 1
2012 inดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม, รองศาสตราจารย์, inดร.สิริภัทร์ พราหมณีย์, รองศาสตราจารย์, exนายศรุต ธรรมจำรัส, inดร.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน, รองศาสตราจารย์, "การจำแนกโซมาโคลนของอ้อยที่พัฒนาจากการเพาะเลี้ยงแคลลัสโดยวิเคราะห์เครื่องหมาย SSR และ RAPD", Thai Journal of Agricultural Science 2011,44(5):71-76., ปีที่ 44, ฉบับที่ 5, มิถุนายน 2012, หน้า 71-76
Publish Year National Conference 1
2013 inดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม, รองศาสตราจารย์, exนางสาวธัญลักษณ์ จงเกรียงไกร, "ผลทางไซโตจินิติกของน้ำยาต่อเล็บอะคริลิกที่มีต่อเซลล์เม็ดเลือดขาวของคนในอาหารเพาะเลี้ยง", การประชุมวิชาการดกษตรแห่งชาติครั้งที่10, 6 - 7 ธันวาคม 2013, นครปฐม ประเทศไทย