เครื่องต้นแบบผลิตกระแสร์ไฟฟ้าขนาด 10-15 kW โดยแก็สที่ได้จากเครื่องแปลงแก็สจากชีวมวล สองขั้นนวัตกรรมใหม่

Publish Year International Journal 1
2014 inดร.กิติพงษ์ เจาจารึก, รองศาสตราจารย์, "Mathematical model to predict temperature profile and air–fuel equivalence ratio of a downdraft gasification process", Energy Conversion and Management , ปีที่ 83, ฉบับที่ 83, กรกฎาคม 2014, หน้า 223-231