การพัฒนาวิธีตรวจวิเคราะห์แบบรวดเร็วทางชีวโมเลกุล ลูปเมดดิเอดเตท ไอโซเทอมอล แอมปลิฟิเคชั่น หรือ แลมป์ เพื่อประเมินอัตราการปนเปื้อนของเชื้อ Listeria monocytogenes ในผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแช่แข็งพร้อมบริโภคเพื่อการส่งออก