การโคลนและระดับการแสดงออกของ MiRNA-29 ในเนื้อเยื่อภูมิคุ้มกันสุกร

Publish Year International Journal 1
2020 exJirapat Ninsuwon, exPitchaporn Waiyamitra, exAtthaporn Roongsitthichai, inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, "Expressions of miR-155 and miR-181 and predictions of their structures and targets in pigs (Sus scrofa)", Veterinary World, ปีที่ 13, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2020, หน้า 1667-1673
Publish Year National Conference 1
2014 exน.ส.จิรภัทร์ นิลสุวรรณ์, inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาเทคนิคพีซีอาร์เชิงปริมาณเพื่อตรวจวัดระดับ microRNA-181 ในเม็ดเลือดขาวสุกร", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 5 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย