การศึกษาคุณสมบัติทางโครงสร้าง สัณฐานวิทยา และอุณหภาพของเส้นใยนาโนเซลลูโลสจากเปลือกผลไม้

Publish Year International Conference 2
2013 inดร.ประกิต สุขใย, รองศาสตราจารย์, exNaiyasit Yingkamhaeng, exWalaiporn Rungjang, exIttinet Intapan, exNuttawut Khumplee, "Nanofibers isolation from Acetobacter xylinus: Effect of acid hydrolysis time on the thermal and physical properties", 4th Regional AFOB Symposium 2013, 17 - 19 มกราคม 2013, เชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย
2012 exWalaiporn Rungjanga, exHyun-Joong Kimb, inดร.ประกิต สุขใย, รองศาสตราจารย์, "Preparation and characterization of bacterial cellulose nanowhiskers by acid hydrolysis", TSB2012 International conference on green biotechnology, 29 - 30 พฤศจิกายน 2012, อุบลราชธานี อุบลราชธานี ประเทศไทย