การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ผ่านเว็บไซต์การส่งเสริมสุขภาพ เพื่อพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนิสิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Publish Year International Conference 1
2015 inดร.ณัฐกฤตา ศิริโสภณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A LEARNING MODEL TO DEVELOP CRITICAL THINKING IN UNIVERSITY STUDENTS USING AHEALTH PROMOTION CONSTRUCTIONISM?BASED WEBSITE", 2015 International Educational Technology Conference, 27 - 29 พฤษภาคม 2015, Istanbul สาธารณรัฐตุรกี